Felvételi rend

Felvételi tájékoztató a 2019/ 2020. tanévre

 

Tartalom

Az iskola OM azonosító száma. 2

Belső kódok. 2

A tanulmányi területek jellemzői 2

A jelentkezés módja. 2

Tájékoztató az oktatásról 2

A középiskolánkba való jelentkezés feltételei 2

A felvételi eljárás. 3

Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsga követelményeiről 4

Az intézményünk 8. osztályos tanulóinak továbbhaladása a 9. évfolyamon. 6

A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók  6

A felvételi rangsor kialakítása, döntés a felvételről 7

A felvételi rangsor pontegyenlőség esetén. 7

 

 

 A Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola

4400 Nyíregyháza, Gomba u. 7.

felvételt hirdet a

a 9. évfolyamra.

 

Az iskola OM azonosító száma: 200232

 

Belső kód

 

Belső kód a 4 évfolyamos gimnáziumi oktatás 9. évfolyamára való jelentkezéshez: 0001

 

4  évfolyamos gimnázium

 

A tanulmányi terület jellemzői:

 

Gimnáziumi oktatás, 4 évfolyamos.

Általános tanterv, az oktatott első idegen nyelv az angol, a második idegen nyelv a német nyelv.

A felvételi kérelmek elbírálása az általános iskolai tanulmányi eredmények, a központilag kiadott egységes, általános tantervű magyar nyelvi és az általános tantervű matematika központi írásbeli feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményei, és a helyben szervezett szóbeli meghallgatás alapján történik.

Az iskola fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. A házirendjében az egyház értékrendjének megfelelő hitéleti és erkölcsi követelményeket fogalmaz meg, ezek elfogadása a felvétel szükséges feltétele.

 

A jelentkezés módja: Jelentkezni a központilag kiadott jelentkezési lapokon lehet, melyet abban az általános iskolában kell leadni, amelyben a jelentkező a tanulmányait végezte. A jelentkezési lapok beadási határidejét minden általános iskola maga határozza meg, de legkésőbb 2019. február 18-ig továbbítania kell a középiskolákhoz! Az írásbeli felvételi vizsgára azonban sokkal korábban, legkésőbb 2018. december 7-ig kell jelentkezni!

 

Tájékoztató az oktatásról   

 

A gimnáziumi osztályunkat azok figyelmébe ajánljuk, akik a 4 éves oktatás végén érettségi vizsgát szeretnének tenni, majd továbbtanulni felsőfokú oktatási intézményben, vagy egy olyan választott szakmára való felkészítés szakképző évfolyamaiban, amelyben feltétel az érettségi vizsga megléte.

Az intézményünkben oktatott idegen nyelvek az angol és a német.

 

A helyi tantervünk a Nemzeti Alaptanterv és a központilag kiadott kerettantervek alapján készült. Minden tanuló számára heti két órában Bibliaismeret oktatás is van. A tanulók előmenetelét Bibliaismeret tantárgyból is a hagyományos módon, érdemjegyekkel és osztályzatokkal értékeljük.

 

Maximális osztálylétszám: 34 fő.

 

A középiskolánkba való jelentkezés feltételei:

 

Tájékoztatjuk a hozzánk jelentkezni szándékozó tanulókat és szüleiket, hogy az intézmény fenntartója a Hit Gyülekezete egyház. Az Iskola világnézetileg elkötelezett, keresztény, bibliai értékrendet követő intézmény. Az iskola a tanulóira a Pedagógiai Programban, a Házirendben és a Szervezeti és Működési Szabályzatban hitéleti és szellemi-erkölcsi előírásokat fogalmaz meg. Az iskola az intézmény egyházi jellegének figyelembe vételével a tanulókkal és a gondviselőkkel írásban megállapodást köt.  A megállapodásban foglaltak elfogadása feltétele a tanulói jogviszony létesítésének.

 

A felvételi vizsga eredménye mellett a 2011. évi CXC. törvény 31. § (1) -(2) pontjai alapján az intézmény előfeltételként kikötheti a keresztény vallás és világnézet elfogadását. Ennek fennállásáról a szóbeli felvételi vizsga keretében az úgynevezett motivációs beszélgetésen győződünk meg. A felvételi vizsga tantárgyi eredményén túl a felvételről vagy az elutasításról a fentiek figyelembevételével dönt az intézmény.

 

A felvételi eljárás

 

A középiskolai osztályunkba azon jelentkezőknek, akik nem a többcélú intézményünk nyolcadik évfolyamára járnak, kötelező felvételi vizsgán részt venni. Legkésőbb 2018. december 7-ig kell írásbeli felvételi vizsgára való jelentkezési igényüket beküldeni valamelyik vizsgát szervező középiskolába.

A központilag, egységes követelmények szerint szervezett írásbeli vizsgát intézményünk is megszervezi, tehát lehetőség van hozzánk is vizsgára jelentkezni.

A választott intézményben 2019. január 19-én, szombaton 10,00 órától írásbeli felvételi vizsgát kell teljesíteni matematika, valamint magyar nyelv és irodalom tantárgyakból. (Pótló írásbeli felvételi időpont azok számára, akik betegség vagy más alapos ok miatt nem tudtak az eredeti időpontban dolgozatot írni: 2019. január 24-én, csütörtökön 14,00 óra.) A vizsgázó a központilag szervezett írásbeli vizsgára történő jelentkezését - a központilag kiadott jelentkezési lapon - bármelyik vizsgáztató iskolába közvetlenül, vagy az általános iskolája közreműködésével benyújthatja. Ahol jelentkezett a vizsgára, abban az intézményben kell a felvételi dolgozatot megírnia. A jelentkezési lapot az általános iskolák titkárságán lehet kérni.

 

Intézményünkben a központilag szervezett írásbeli vizsga időpontja:

2019. január 19. szombat, délelőtt 10 óra.

Helyszíne: Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola, Nyíregyháza, Gomba u. 7.

 

A vizsgázók a központi írásbeli vizsgára személyazonosításra alkalmas igazolványt – diákigazolványt vagy személyi igazolványt – vigyenek magukkal! A központi írásbeli vizsga során – körzőn és vonalzón kívül – semmiféle segédeszköz (pl. számológép) nem használható, a felvételi feladatlapokat pedig tollal kell kitölteni.

 

Az írásbeli vizsgadolgozatok kijavítva, az elért pontszámokkal ellátva 2019. január  25-én, pénteken reggel 8 és délután 16 óra közötti időpontban tekinthetők meg az intézményünkben. Igény esetén a kijavított dolgozatok fénymásolatai elvihetők. A fénymásolás költsége 10 Ft/oldal, melyet a helyszínen kell befizetni. A dolgozatról elektronikus másolat – például digitális fénykép – is készíthető.

A vizsgázó és szülője a hivatalos javítókulcstól eltérő értékelés esetén az értékelésre írásban észrevételt tehet, amelyet a megtekintést követő első munkanap végéig – hétfőn 16

óráig – adhat le az iskolában. Az észrevételben foglaltak elbírálásakor a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 35.§ 5-7. pontja alapján kell eljárni a vizsgát szervező intézménynek.

 

Az intézményünkbe való felvételhez szintén kötelező szóbeli felvételi vizsgára 2019. február 25-26-án kerül sor, szintén a Nyíregyháza, Gomba u. 7. alatti iskolánkban. A pontos időpontról a jelentkezési lap beérkezését követően levélben értesítjük a tanulót, illetve az iskolánk honlapján ( www.bethleniskola.hu ) is tájékoztatást adunk.

 

Mind az írásbeli, mind a szóbeli felvételi vizsga ingyenes.

 

A felvételi rangsor elkészítése – az erről szóló bekezdésben leírt előfeltételek megléte esetén - az általános iskolában elért tanulmányi eredmények, az írásbeli és a szóbeli felvételi pontszámok összesítése alapján történik.

 

Az általános iskolából hozható pontok számítási módja a következő: matematika, magyar nyelv és irodalom, történelem, idegen nyelv tantárgyak mindegyikéből 5-5 pont szerezhető, a 7. év végi és 8. félévi osztályzat átlagaként. A fizika, kémia, földrajz, biológia, informatika összesített tantárgyi átlaga maximum 5 pont.

 

Példa a hozott pontok számítására:

 

Tantárgy

7. év végi eredm.

8. félévi eredmény

pontszám

Matematika

4

5

4,5

Magyar nyelv és ir.

4

4

4,0

Történelem

3

5

4,0

Idegen nyelv

4

3

3,5

Informatika

5

4

 

 

39:10=3,9

 

Fizika

4

3

Kémia

5

3

Földrajz

3

4

Biológia

3

5

Összes hozott pontszám a példa alapján:

19,9

 

Az általános iskola 7. évfolyamán év végén és 8. évfolyamán félévkor elért eredmények: maximum 25 pont.

A központi írásbeli felvételi vizsga eredménye: maximum 50 pont (a matematikából és a magyar nyelv és irodalomból elért pontszámok átlaga).

A szóbeli felvételi vizsgán elért eredmény: maximum 25 pont (matematika 10 pont, magyar nyelv és irodalom 10 pont, motivációs beszélgetés 5 pont. )

 

Az összes elérhető pontszám: 100 pont.

 

Tájékoztató a szóbeli felvételi vizsga követelményeiről

 

Figyelembe vesszük a felvétel elbírálásánál a szóbeli elbeszélgetés során történő azon megállapítást, hogy a jelentkező eleget tesz-e a fenntartó egyház szellemi-erkölcsi követelményeinek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy ezen szellemi-erkölcsi feltételeknek a diák nem felel meg, egyházi fenntartású iskolánk elutasíthatja a jelentkezőt.

 

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

(A Bethlen Iskola 8. osztályos tanulói számára a 7. év végi és 8. félévi írásbeli mérés is ezen témákra épül.)

 

A középiskolánkba felvételiző diákoknak a következő nyelvi-irodalmi képességekkel kell az életkoruknak megfelelő szinten rendelkezniük:

 

A nyelvi szintek (szóelemek, a szófajok, a mondatrészek és mondatszerkezetek) fogalmi elemeinek felismerése, felhasználásuk szabályainak biztos ismerete, és biztos helyesírás.

Szövegértés: különböző műfajú szövegek értő olvasása; a szöveg megadott szempontok alapján való értelmezése, a kommunikációs helyzeteknek megfelelő igényes nyelvhasználat.

Irodalom: Az általános iskolában kötelezően, vagy saját választás alapján olvasott művek alapos ismerete, élményszerű felidézése; a művekben ábrázolt jellemek, emberi kapcsolatok, megjelenített emberi problémák felismerése és ismertetése önálló véleményalkotással.

A magyar irodalom nagy korszakainak vázlatos ismerete (pl. a reformkor és a szabadságharc legnagyobb költői, a Nyugat néhány nagy alkotója, Mikszáth és Móricz prózája).

Az irodalmi műnemek és legfontosabb műfajaiknak felismerése.

A felvételi beszélgetés a hetedik és nyolcadik osztályban tanult szerzők műveiből vett részletekre épül.

A jelentkezők rövid irodalmi szövegek közül húznak egyet, s az ehhez megfogalmazott szövegértési és szövegalkotási kérdésekre válaszolnak.

Ezeknek a feladatoknak a megoldásához nincs szükség az írók-költők életrajzának ismeretére, mert a szövegválogatás tematikus alapon történik (pl. a családról, a barátságról, a közösségről szólnak az irodalmi műrészletek), s a diákok szövegértéssel és szövegalkotással kapcsolatos képességeit mérjük fel.

A beszélgetésen szóba kerülhet az adott költő vagy író életműve is, ezért alkotói portréjának ismerete, vagy munkásságának elhelyezése saját korában mindenképpen kedvezőbb képet nyújthat a jelentkező diák felkészültségéről. A beszélgetésen többek között a következő szerzők művei szerepelnek: Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila, Radnóti Miklós, Mikszáth Kálmán, Móricz Zsigmond, Örkény István, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Karinthy Frigyes, Tamási Áron.

Szóba kerülhetnek a jelentkező diák kedvenc olvasmányai is, tehát felkészülhet belőlük, de ennek megbeszélésére, a szűkös időkeret miatt, nem biztos, hogy ki tudunk térni.

 

MATEMATIKA

Valamennyi jelentkezőnek szóbeli felvételi vizsgát kell tenni matematikából. Elsősorban azt mérjük, hogy a jelentkező mennyire képes a tanult ismereteket a gyakorlatban, feladatmegoldás közben alkalmazni.

A szóbeli vizsga egy 10 percnél általában nem hosszabb feleletből áll, ahol a jelentkezőnek konkrét kérdésekre kell válaszolnia. Nem kell tehát hosszabb összefüggő előadást tartania semmilyen témában. Szükséges viszont, hogy gondolatait érthetően ki tudja fejezni. Ehhez csak a legalapvetőbb matematikai kifejezéseket (pl. számláló, nevező, szimmetriatengely, átfogó, befogó) kell ismernie,

bonyolultabb szakkifejezések használatára nincs szükség.

A legfontosabb témakörök:

- számolás törtekkel

- százalékszámítás

- az elsőfokú egyismeretlenes egyenlet megoldása (ellenőrzéssel!)

- egyszerűbb szöveges feladatok (válaszadással!)

- a lineáris (elsőfokú) függvény

- a kör

- a Pitagorasz-tétel

- a nevezetes síkidomok tulajdonságai (ezen belül: háromszögek szögösszege, nevezetes vonalai, speciális négyszögek)

- a nevezetes síkidomok kerülete, területe

- grafikonok, táblázatok értelmezése vagy készítése

Általában egy-két rövidebb feladatot kell megoldani, vagy a megoldás menetét elmagyarázni, ritkábban konkrét elméleti kérdésre válaszolni (pl. milyen négyszöget nevezünk paralelogrammának).

Feladhatunk a gondolkodási készséget felmérő egyszerűbb logikai feladatot is.

 

Íróeszközre a szóbeli vizsgán is szükség lehet.

 

ZSEBSZÁMOLÓGÉP A SZÓBELI VIZSGÁN NEM HASZNÁLHATÓ!

 

Egy lehetséges szóbeli kérdéssor:

- Hogyan számolod ki a 25 háromötöd részét?

- Sorolj fel minél több tengelyesen szimmetrikus síkidomot! Mutasd meg, hol van a

tükörtengelyük!

- Próbáld meg megszámolni, hány kétjegyű páros szám van! Hogyan gondolkodsz?

- Melyik elsőfokú függvény képe az ábrán látható egyenes? (Előre elkészített ábráról a függvény leolvasása)

 

Az intézményünk 8. osztályos tanulóinak továbbhaladása a 9. évfolyamon

 

Azon jelentkezők számára, akik többcélú intézményként működő iskolánk nyolcadik évfolyamán tanulnak, a Pedagógiai Programunkban leírt szabályozás alapján történik a felvételi rangsorban történő elhelyezésük.

 

8. osztályos tanulóink továbbhaladásának előfeltétele intézményünk 9. évfolyamára az, hogy a tantestület hagyja jóvá ennek lehetőségét a félévi osztályozó értekezleten. A döntéshez a tantestület kikéri a fenntartó egyház képviselőinek véleményét is. A döntést határozattal hitelesítjük, amelyet a felvételi eljárás kezdete előtt minden tanuló megkap. A tantestület a tanuló továbbhaladásának lehetőségét az intézményünk 9. évfolyamán megtagadhatja, ha a tanuló tanulmányi eredménye a 8. évfolyam első félévében nem éri el a bennmaradási átlagot (3,5), vagy a magatartása 6. és 7. évfolyam végét valamint 7. és 8. évfolyam félévét tekintve 2 alkalommal „változó” vagy „rossz” minősítésű volt.

További feltétel a tantestület jóváhagyása után, hogy az alább leírt pontszámítás szerint, a „külsős” jelentkezőkkel összesített felvételi rangsorba illesztve olyan helyen szerepeljenek, ami a felvételt a számukra biztosítja.

A pontszámítás módja:

  • az általunk szervezett 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi szóbeli és írásbeli felmérés eredménye (magyar nyelv és irodalom, matematika) (20 pont)
  • a kompetencia alapú írásbeli továbbhaladási mérés eredménye matematikából, magyar nyelv és irodalomból (50 pont)
  • a 7. év végén és 8. félévkor magyarból, matematikából, történelemből, idegen nyelvből szerzett osztályzatok összegének fele (20 pont), és az informatika, fizika, kémia, földrajz, biológia  tantárgyak összesített átlaga (5 pont) (Számítás ugyanúgy, mint az előzőekben bemutatott táblázatban.)
  • motivációs beszélgetés (5 pont).

 

Az iskolánk egyházi jellegéből fakadóan a további szellemi-erkölcsi feltételek teljesítése ugyanúgy előfeltétel a továbbhaladáshoz, mint a más általános iskolákból jelentkező tanulók esetén. Ezek részletezése A felvételi rangsor kialakítása c. részben található.

 

A sajátos nevelési igényű (SNI), valamint a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő (BTMN) tanulók esetében a felvételi eredmény megállapításánál figyelembe vesszük a sajátos nevelési igényre vonatkozó érvényes szakvéleményt. Ennek alapján az intézmény igazgatója dönti el, hogy milyen speciális módon bíráljuk el a tanuló jelentkezését.  Az egyéni elbírálásra való igényt a jelentkezési lap benyújtásakor külön kérelemben jelezni kell.

Amennyiben az SNI, BTMN tanuló úgy dönt, hogy megírja a központi írásbeli vizsgát, akkor a vizsgára történő jelentkezéskor a vizsgát megszervező intézményhez a vizsgaszervezést érintő speciális körülményekre, illetve eszközökre vonatkozó kérelmet nyújthat be.

Az SNI, BTMN tanuló az írásbeli vizsga során a szakértői véleményben foglaltak alapján az alábbi kedvezményekre lehet jogosult:

- időhosszabbítás (az írásbeli vizsga időtartama tárgyanként 45 perc, ez indokolt esetben megnövelhető),

- segédeszköz használata (a tanuló a szakértői vélemény alapján az igazgatói határozatban leírtak szerinti segédeszközt vagy segédeszközöket használhatja a vizsga során),

- az értékeléskor az értékelési rendszer egy részlete alóli felmentés (a szakértői véleményben leírtak alapján a vizsgadolgozat értékelésekor bizonyos feladattípusokat a javító tanár nem vesz figyelembe, az ezekre adható pontot az elérhető maximális és a tanuló által elért összpontszámba sem számítja be).

A központi írásbeli vizsgára vonatkozó speciális elbírálást minden esetben írásos kérelemben kell igényelni az írásbeliztető intézményben. A kérelmet, valamint a szakértői és rehabilitációs bizottság vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleményét az írásbeli vizsgára történő jelentkezéskor a jelentkezési lappal együtt kell benyújtani az iskolához. Mivel a speciális körülményekre vonatkozó kérelem a vizsgaszervezést is érinti, azért fontos, hogy azt jóval a vizsga előtt, már a vizsgára való jelentkezéskor átadják az intézménynek. A kérelmet a központi írásbeli vizsgát szervező intézmény igazgatója bírálja el. Az igazgató a szakértői vélemény alapján hoz döntést arról, hogy milyen kedvezményeket biztosít az SNI, BTMN tanulónak az írásbeli vizsga során. Az igazgató döntését határozatba foglalja, amelyet a központi írásbeli vizsga előtt eljuttat a tanulóhoz es a szülőhöz. Ez a döntés kizárólag a központi írásbeli vizsga letételének körülményeire vonatkozhat.

A felvételi rangsor kialakítása, döntés a felvételről

 

A felvételi rangsor az előzőkben leírt módon elért pontszámok alapján készül, az alábbi kiegészítés figyelembe vételével:

 

Bizonyos esetekben az iskolánk az elért pontszámoktól függetlenül is elutasíthatja a jelentkezőt. Ezek a következők:

 

A 2011. évi CXC. törvény 31. § (1)-(2) pontjai alapján az intézmény előfeltételként kiköti a keresztény vallás, világnézet és erkölcs, továbbá az ezen alapuló életvitel és életmód elfogadását. A felvételről szóló döntés előtt olyan egyházi vezetők véleményét is kikérheti az Iskola, akik ismerik a jelentkezőt és családját. Figyelembe vesszük a felvétel elbírálásánál azon megállapítást, hogy a jelentkező eleget tesz-e a fenntartó egyház szellemi-erkölcsi követelményeinek. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a szellemi-erkölcsi feltételeknek a diák nem felel meg, egyházi fenntartású iskolánk elutasíthatja a jelentkezőt.

 

Szintén elutasítást eredményezhet, ha a jelentkező

  • általános iskolai tanulmányai alatt, különösen a legutóbbi 2 évben magatartásának és szorgalmának év végi, félévi értékelésében változó, rossz, hanyag minősítés is előfordul;
  • a legutóbbi két tanévben az év végi, félévi tanulmányi eredménye nem mindig érte el a 3,5-es átlagot.

 

Amennyiben megállapítást nyer, hogy a fenti kizáró okok valamelyike fennáll, iskolánk megtagadhatja a középfokú iskolai évfolyamain a továbbtanulás lehetőségét, az elért pontszámoktól és a jelentkezők számától függetlenül is!

Amennyiben a fenti kizáró okok nem állnak fenn, a jelentkező felvételi rangsorban elfoglalt helye a felvételi eljárás során, illetve az intézményünk nyolcadikos tanulói által az előzőkben leírt módon elért pontszámok alapján történik. A felvételi rangsor első 36, illetve osztályonként 18-18 helyén levő, a szellemi-erkölcsi feltételeknek eleget tevő jelentkezők nyerhetnek felvételt.

A felvételi rangsor pontegyenlőség esetén

 

Pontegyenlőség esetén előnyben részesítjük elsősorban a halmozottan hátrányos helyzetű, másodsorban a nyíregyházi állandó lakhelyű (ennek hiányában nyíregyházi bejelentett tartózkodási helyű), harmadsorban a hátrányos helyzetű jelentkezőt. Ha ezen szempontok alapján sem lehet eldönteni a sorrendet, akkor előnyben részesülhet, akinek testvére az intézményünkbe járó tanuló vagy óvodás. Mindezen körülmények azonossága esetén sorsolással döntünk a felvételi rangsorban elfoglalt helyről.

 

Nyíregyháza, 2018. szeptember 29.

                                                                                                Gáll Ottó

                                                                                          intézményvezető